فیدیلیو کلاب

فیدیلیو کلاب

فیدیلیو کلاب یا باشگاه مشتریان ویژه فیدیلیو یک سبک زندگی جدید است. زندگی لذت بخش همراه با تجربه هایی فوق العاده و پیشنهادهایی که فقط در این کلاب وجود دارد.

مرا به فیدیلیو کلاب ببر!

کشف ماه | برگر هاکوپیان

این صفحه را به دوست خود معرفی کنید
پیام شما
ایمیل شما
ایمیل دوست شما
نام شما


در کشف ماه قبلی یک فست فود متخصص همبرگر معرفی کردیم که اخیراً افتتاح شده بود . این ماه هم صحبت ازهمبرگر است. برگر هاکوپیان که گرچه 41 سال از فعالیــت آن می گذرد اما انگار مردم تازه آن را کشف کرده اند.

 خیابان شریعتی را به سمت بالا که می رویــد بعد از سید خندان ، خیابان خواجه عبداله انصاری و بعــد از آن خیابـان ابوذر غفاری جایی نیست که گـــذر هر کسی به آنجا بیفتــد پس جای تعجب دارد وقتی می بینیــد جلوی یـک ساندویچــی کوچک در این محلــه و کوچه های اطراف پر شده از ماشین هایی که مردم کنار آن به خوردن ساندویچ مشغــول هستند . وقتی به سختــی خودرو خــود را با راهنمایــی پارکبان پــارک می کنید و سمـت این ساندویچی می رویـــد اولین چیزی که توجه شمــا را جلب می کند دود و شعله های آتش گریل است که با قرار گرفتــن همبرگرهای قطور هاکوپیــان بوی مسخ کننده ای در فضای اطراف پخش می کنــد .

 


41 سال پیش روی سر در اینجــا پاراکودا نوشتــه شده بــود که نام یک ماهــی است اما اهالــی محل که مالک آن را خیلی دوست داشتنــد، به او دایی می گفتند به ساندویچــی او هم ساندویچ دایی . بعدها کــه پسر مالک قبلی برای مدتــی مدیریت اینجــا را به عهــده گرفت ، باعث شــد نام ساندویچــی بین مردم بــــه پسر دایی تغییر پیدا کند .
از آقــای ژرژیک هاکوپیــان یا همان پسر دایی پرسیدیم بعد از 40 ســال فعالیت چرا الان یک سال اسـت که اینجا به ایــن شکل باور نکردنی شلوغ شده است ؟ " من اینجا را رها کرده بــودم و کاری به آن نداشتم اما از 2 سال پیـش تصمیم گرفتم خودم بیایــم بالا سر کار و پسرانم، برادر و خواهر زاده ام را هــم به اینجا آوردم تا خیالــم از بابت همه چیــز راحــت باشــد ". هاکوپیــان می گوید مردم اینجــا را به خاطــر کیفیت آن انتخاب کرده انــد امـــا می پذیــرد که یکی از اصلی تریــن جذابیتهــای آن میز گریل همبرگر است که هر کسی را به وجــد می آورد .

 


گرچه ظاهراً تمام منوی برگــر هاکوپیــان طرفدار دارد و مثلاً هات داگ 90 درصــد آندرة آن معمولاً هر جایـی سرو نمی شــود ، امــا اکثــر فروش هاکوپیــان به همبرگــر و چیز برگــر آن مربوط می شــود . همبرگری که گرچــه سطح کوچکی دارد اما ضخامــت آن را تقریباً در هیچ کجایــی غیر از عکسهای تبلیغاتــی و برگر بارهای خارج از ایران ندیده ایــم .
آقای هاکوپیــان می گوید ما خودمــان دامداری داریم و گوشت همبرگرهــا را از دامهای خودمــان تهیه می کنیم که مطمئن باشیــم گوشت تازه است و اگر دامهــای خودمــان کافی نباشــد باز هم گوشــت نمی خریــم ،  دام زنده می خریــم و خودمــان ذبح می کنیــم . او این موضوع را رمــز کیفیــت خود می دانــد .

 


هاکوپیان در مجموع جای جالبی است  که توانسته در یک خیابان فرعی و در یک محله معمولی مردم را از نقاط مختلف شهر به سمت خود بکشد. پس در برنامة غذانوردی خــود یک گوشــه نام برگر هاکوپیــان را یادداشت کنیــد و بعد از مراجعــه به آن حتماً نظرات خود را پای همیــن مطلب برای مــا بنویسیــد.

نشانی: خیابان شریعتی، بالاتر از پل سیدخندان، خیابان خواجه عبدالله انصاری، خیابان ابوذر غفاری


رستورانهای خاص و کمتر شناخته شده را به ما معرفی کنید تا در این بخش علاقمندان به غذا نوردی را با این رستورانها آشنا کنیم.


ما خبر های خوشمزه‌ای برایتان داریم! به خبرنامه‌ی فیدیلیو بپیوندید: